Satın Al

Adetli alımda indirim yapılmaktadır.

Sipariş

Hakk Dinin Bâtıl Yorumlarına Cevaplar

Hakk Dinin Batıl Yorumlarına Cevaplar kitabı Misvak Neşriyat tarafından basılmakta ve dağıtılmaktadır. İçeriği şu şekildedir;

Günümüzde, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ve Ashâbını sıradan insanlar seviyesine indiren, fıkıh ilmini ve mezhepleri bir kenara iten, sünnete “seçmeci” yaklaşım sergileyen, Kur’ân’ı ise hevâ ve hevesleriyle yaptıkları yorumların nesnesi hâline getiren bir takım kimseler ortaya çıkmıştır.

Bunların yanında hakları olmayan bir ‘hoşgörü’ ile kelime-i tevhîdin bütünlüğünden tâvizler veren, diğer yandan Ashâb-ı Kirâm’a sövmeyi din edinmiş toplulukları ‘Ehl-i Beyt Mezhebi’ adıyla müslümanlara kabul ettirmeye çalışan kimseler çoğalmıştır. Hakk Dînin Bâtıl Yorumları, bu konularda, samimi müslümanlara iyi bir kılavuz olacaktır.

Kitapta ayrıca Kader, Kabir Azâbı, Türbe Ziyareti, Kadın Hakları, Recm, Faiz, Organ Nakli, Mûsiki, Namazların Birleştirilmesi, Cuma Namazı, Kadınların Özel Halleri gibi pek çok güncel mesele, İslâmî zâviyeden incelenmiştir.

Necip Fazıl’ın “Nefeslerimizle buzdan dağları erittik; erittik ama, ortalık da çamurdan geçilmez oldu.” şeklinde tabir ettiği portreyi, kara tablo çizmek için değil; “bâtılı bâtıl bilip ondan kaçınmak” adına sizlere sunuyoruz.

KİTAPTA ADI GEÇEN İSİMLER
FİHRİST
Abdülaziz Bayındır; 17, 50, 56, 58, 62, 64.
Ali Bulaç; 174.
Alî Şeriâti; 173, 174, 175.
Bin Baz ve el-Kahtani; 51.
Cemalnur Sargut; 233, 234.
Cemaleddin Efgâni; 157, 162, 163.
Diyanet; 100, 104, 112, 256, 264, 275, 277, 290, 298, 299, 300, 302.
Elbânî; 51, 55, 56.
Fazlurrahman; 114.
Fethullah Gülen; 75, 87, 93, 101.
Hayrettin Karaman; 83, 100, 178, 179, 180, 257, 267, 269, 279, 282, 290, 293, 296, 303, 304.
Humeyni; 194, 202, 203.
Hüseyin Atay; 124, 241.
İbn-i Teymiyye; 62, 65, 120, 121, 122, 145, 164, 167, 249.
Kuleynî; 191, 192, 194, 195, 198, 201.
Mevdûdi; 31, 32, 33, 40.
Muhammed Hamidullah; 70, 71.
Muhammed Abduh; 162, 163.
Muhammed Esed; 78, 79, 80, 81.
Mûsa Carullah; 220, 126, 127.
Mustafa İslamoğlu; 18, 20, 22, 43, 45, 47, 48, 66, 110, 124, 174, 235, 279.
Mustafa Karataş; 81, 314
Nurettin Yıldız; 182, 183, 239.
Seyyid Kutub; 97, 170, 172.
Süleyman Ateş; 126.
Süleyman Uludağ; 314.
Şevkâni; 144, 145
Yaşar Nuri Öztürk; 170.
Yusuf el-Kardâvi; 91, 155, 160, 293.

İÇİNDEKİLER

A. HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Nebî (s.a.v.)’in Yetkilerini Sınırlandırma Girişimleri

Peygamber (s.a.v.) de Kanun Koyucudur

Kur’ân’da, Nebî (s.a.v.) İçin Kullanılan Hitabların Yanlış Anlaşılması

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Mâsûmiyet Perdesine Atılmak İstenen İftiralar

Hadîs-i Şerîfler Etrafında Uyandırılmak İstenen Şüpheler

Gayb Meselesi

Nebî (s.a.v.)’in Yüce Makamını Çekememe Örnekleri

Şefaati ve Vesile (Aracı) Kılmayı Şirk Olarak Görmek Hastalığı

Türbe Ziyareti ve Teberrük Meselesi

Peygamberler Fazilet Bakımından Eşit Midir?

Mi’râc Mûcizesi

B. İNANÇLA İLGİLİ GENEL KONULAR

Kelime-i Tevhîd’in Bütünlüğüne Sûikast

İslam’dan Başka Din Arayanların Durumu

Ehl-i Kitap Meselesi

Nebî (s.a.v.)’i Aradan Çıkarma Gayretleri

Hz. Mehdi’nin Zuhuru ve Îsâ (a.s.)ın Yeryüzüne İnmesi

Kabir Azâbı

Şeriat’in Günümüzde Geçerli Olmadığı İddiası

Allâh’a Mekan İsnâdı

Kader Meselesi

Cehennemin Ebediliği Meselesi

C. KUR’ÂN-SÜNNET-MEZHEB

‘Bize Kur’ân Yeter’ mi?

Sünnet Etrafında Uyandırılmak İstenen Şüpheler

Hadislerin “Ayıklanması” Meselesi

Hadislerden Ne Şekilde İstifade Edebiliriz?

Neden Mezhepler?

Kimler İçtihad Yapabilir

Günümüzdeki Selefîlerin Anatomisi

D. İSLÂM’A GÖRE ŞÎA VE ALEVÎLİK

Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’in Dindeki Yeri

Hz. Muaviye (r.a.) Düşmanlığı

Hz. Ebûbekir (r.a.) Hakkında Haddi Aşanlar

Şia

Hz. Âişe (r.anhâ) Annemize İftirâ

Şiâ’ya Göre Kur’ân

Hz. Ömer (r.a.)’e İftira

Hz. Osman (r.a.)’e İftira

Şia’ya Göre Hadis-i Şerîf’ler

Şia’ya Göre Sünniler

Kendi Kaynaklarına Göre Şîa

Sahâbeyi Tekfir Edişleri

Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer ve Hz. Âişe (r.a.e.)’ye Düşmanlıkları

Mut’a Nikâhı

Şîa’ya Göre Kerbelâ

Takiyye Akîdesi

Humeyni

Alevilik

E. TARİKAT ADINA YAPILAN YANLIŞLAR

Yetkisiz Rabıta Yaptıranlar

Gerçek Maneviyat Büyüklerini Nasıl Tanırız?

Kadınlara Sohbet Yapmak Uygun mu?

Şeyhlik Babadan Oğula mı Geçer?

Yol Göstericilerde Aranacak Vasıflar

Ehliyetsiz ‘Şeyh’lerin Durumu

İcazet Kavramı

Zâhir Olmadan Bâtın Olur mu?

F. MUHTELİF MESELELER

İslam Âlimlerine İftiralar

Kandiller Meselesi

Bazı Moda Yanlışlar

İslam’da Felsefe Var mıdır?

G. KADIN İLE İLGİLİ MESELELER

İslâm’da Kadın Ne Yapar Ne Yapamaz?

Kadınların Ev Dışına Çıkma Şartları

Haremlik-Selâmlık Meselesi

Dört Evlilik Meselesi

Kadını Dövmenin İslâm’daki Yeri

Kadın Mahremsiz Yolculuğa Çıkabilir mi?

Kadının Mirastaki Hakkı

Boşama Hakkı Meselesi

Kadınların Özel Hallerine Ait Hükümler

H. FIKHÎ MESELELER

Namazları Birleştirmek Caiz mi?

Türkiye’de Cuma Namazı Meselesi

Kaza Borcu Olan Sünnet Kılamaz mı?

İslam’da Zina ve Hırsızlığın Cezası

İslâm’a Göre Müzik Ve Günümüzdeki Düğünler

Hz. Mevlâna ve Mûsikî

Resim ve Heykel

Erkeklerin Altın Alyans Kullanması

Organ Nakli

Fâizi İslâmi Kılıfa Sokma Çabaları

Sigorta ve Katılım Bankaları

Altın Hesapları

Ne Yapmalı?

Tavsiye Edilen Kitap Listesi ve Okuma Tertibi

ÖNSÖZ

Hak-Batıl savaşının ezelden beri devam ettiği ve kıyâmete kadar da devam edeceği hepimizce malumdur. Bu savaş özel­likle zamanımızda Hak’tan yana görünerek Müslümanların itikatlarını bozmak taktiği şekline bürünmüş bulunmaktadır. Hasseten bugünlerde deşifre olanlar bunların bariz örnekle­ridir.

İtikat doğru ve tam olmadan ebedi saadete kavuşmanın mümkün olmadığı bir gerçektir. İtikat bozuk olduktan sonra amelin ve iyi fiillerin ebedi hayat için bir ehemmiyeti yoktur.

Çok iyi bir İslâmi eğitimi olmayan bizlerin ise itikadımı­zı sarsacak bubi tuzaklarından kurtulmamız ancak sağlam bir yol gösterici vasıtasıyla olabilir.

Bu noktadan hareketle hayatını “Emri bi’l ma’ruf ve nehyi ani’l münker”e adamış büyüklerimizin uzun yıllardır tasav­vuru olan ancak teklif edilen zevatın hazırlamaya pek heves etmediği, Hakk Yolun Batıl Yorumlarının bir kısmının ifşâsı ve doğru cevaplarını muhtevi bu kitabı yine Hakk yolun yol­cusu büyüklerimizin irşâd ve talimatları ve yetkili zevatın da tetkikleri ile alakanıza sunmuş bulunuyoruz.

Hepimizin okuması lazım geldiği gibi, ulaşabildiğimiz tüm Müslüman kardeşlerimizin de okumalarını temin etme gayre­tinde olmamız gerektiği inancındayız.

Necip Fazıl’ın “Nefeslerimizle buzdan dağları erittik; erit­tik ama, ortalık da çamurdan geçilmez oldu.” şeklinde tasvir ettiği bir ortamda çamura bulaşma tehlikesiyle karşı karşıya olan kardeşlerimize iyi bir kılavuz olacağı kanaatindeyiz.

Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

“…Allâh’a yemin ederim ki, Allâh Te‘âlâ’nın, senin se­bebinle bir tek kişiye hidâyet verip doğru yola iletmesi, se­nin için, kızıl develerin olmasından (ve bunları tasadduk etmenden) çok daha hayırlıdır.” (Buhârî)

Gayret bizden, Tevfik Allâh (c.c.)’dandır…

MİSVAK NEŞRİYAT

 

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin